Lập siêu căn cứ Jordan-Syria-Iraq: Chiến lược Trung Đông mới của Mỹ

Lập siêu căn cứ Jordan-Syria-Iraq: Chiến lược Trung Đông mới của Mỹ  

Sự Kiện