Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chủ tịch Bắc Ninh nói lại

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chủ tịch Bắc Ninh nói lại


Sự Kiện