Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện mừng Quốc khánh Montenegro

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện mừng Quốc khánh Montenegro

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện