Ông Trầm Bê xin giảm án vì thiếu hiểu biết: Khó tin!

Ông Trầm Bê xin giảm án vì thiếu hiểu biết: Khó tin!


Sự Kiện