Cải cách hành chính với vấn đề hội nhập và phát triển

(Diễn đàn trí thức) - Cải cách hành chính Nhà nước hiện nay cần đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tạo lập nền hành chính năng động, dân chủ, hiện đại.

Cải cách hành chính nhà nước (CCHC NN) đã trở thành một chủ trương và giải pháp lớn của Đảng và Nhà nước ta để thực hiện đường lối đổi mới do Đảng CSVN khởi xướng từ năm 1986. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 – 2010 và 2011-2020 đều xác định đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước là một trong ba giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi các chiến lược này trong những năm đầu của thiên niên kỷ thứ III.

Cai cach hanh chinh voi van de hoi nhap va phat trien
TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Kết quả 15 năm thực hiện hai chương trình tổng thể CCHC NN 2001 – 2020

Có lẽ đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua căn cứ vào mục tiêu khá tham vọng của Chương trình tổng thể là xây dựng một nền hành chính dân chủ theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; một nền hành chính phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển; một nền hành chính thống nhất, thông suốt, từng bước hiện đại và hiệu lực, hiệu quả; có đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và trình độ phù hợp với yêu cầu quản trị mới trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Hơn 15 năm qua CCHC nhà nước đã tiến hành khá đồng bộ trên cả 5 nội dung cải cách cơ bản về xây dựng thể chế của nền hành chính mới, về cơ cấu lại tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng chế độ công chức, công vụ mới, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đã thu được nhiều kết quả quan trọng:
 
1. Quyết tâm chính trị của Chính phủ và Quốc hội thời gian qua đã thu hái khá nhiều thành công trên lĩnh vực xây dựng thể chế quản lý mới, trước hết trên 2 lĩnh vực thể chế quan trọng là hệ thống thể chế pháp luật của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, và thể chế tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn trên cơ sở điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương phù hợp với quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
 
Hiến pháp 1992 và 2013 đã xác định về mặt chính trị, trong Điều 2 là xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân đã làm chuyển biến nhận thức của toàn xã hội về vai trò tối thượng của pháp luật trong quản lý và điều hành đất nước. Do đó cải cách thể chế có vững chắc để triển khai một khối lượng công việc to lớn của xây dựng pháp luật. Chỉ tính rằng từ 2001 tới nay đã có hơn 300 bộ luật, luật, pháp lệnh đã được ban hành, và cũng gần 500 Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hàng năm.Hệ thống pháp luật  Cơ bản đã phủ khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là hài hoà hoá pháp luật với thế giới. Việt Nam ra nhập WTO thành thành viên chính thức năm 2007 là một bước quan trọng đánh giá kết quả đổi mới, cải cách của Việt Nam được thế giới công nhận trong thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Nhiệm vụ cải cách đơn giản hoá thủ tục hành chính để giải quyết nhanh các yêu cầu và công việc của dân và doanh nghiệp phục vụ phát triển và hội nhập đã là một vấn đề lớn được Chính phủ quan tâm chỉ đạo, không chỉ ở Chương trình tổng thể CCHC nhà nước (2001 – 2010) mà đã được triển khai trước đó bắt đầu từ Nghị quyết 38-CP của Chính phủ từ năm 1994 về cải cách một bước 9 loại thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến dân và doanh nghiệp (như về đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh…). Hiện nay, Chính phủ và các cấp chính quyền đang tập trung quyết liệt “Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính” theo Quyết định số 30-TTg của Thủ tướng Chính phủ gọi tắt là Đề án 30. Trong 2 năm qua đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 - Thống kê trên 5700 thủ tục hành chính các loại ở cấp xã, cấp huyện và thủ tục của tất cả các bộ, ngành Trung ương và của 63 tỉnh, thành phố cả nước với 9000văn bản và 100.000biểu mẫu và bắt đầu triển khai giai đoạn 2 là tiến hành rà soát từng loại thủ tục để cắt giảm, đơn giản hoá với mục tiêu 2010 sẽ hoàn thành công việc này. Đây là một kết quả có tính bứt phá của CCHC thể hiện tinh thần cùng chung tay CCHC. Tin tưởng kết quả của Đề án 30 sẽ đem lại hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện một bước quan trọng mối quan hệ nhà nước với dân, doanh nghiệp và cộng đồng thế giới. Mặc dù sau 15 năm kể từ NQ38/HĐBT về cải cách một bước thủ tục hành chính, CCHCNN mới có kết quả cụ thể trên lĩnh vực này song lại rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên giai đoạn 2011-2015 thực sự vẫn là thách thức to lớn khi cắt bỏ, sửa đổi các quy định thủ tủc trong  các văn bản pháp luật.
 
2. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan  trong hệ thống hành chính nhà nước được điều chỉnh từng bước phù hợp với yêu cầu quản lý mới của nhà nước trong kinh tế thị trường. Đây thực sự là một cuộc cải cách mang tính cách mạng về tổ chức bộ máy nhà nước. Khi từng cơ quan, từng cấp chính quyền tiến hành rà soát làm rõ chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính phủ, các bộ ngành đã tập trung nhiều hơn vào thực hiện chức năng quản lý nhà nước vĩ mô trong phạm vi cả nước với chức năng đích thực trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện. Đây là quá trình chuyển từ “Quản lý vi mô” của cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang “Quản lý vĩ mô” của cơ chế mới.


 

Thứ Ba, 27/12/2016 08:03

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện