TS Phan Tùng Mậu:Bốn khuyến nghị phát huy vai trò trí thức

(Diễn đàn trí thức) - 5 năm đầu, Nghị quyết được triển khai phổ biến nhưng 5 năm sau, dường như Nghị quyết đang dần bị lãng quên.

Theo TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam, Nghị quyết 27-NQ/TW (sau đây gọi tắt là NQ-27) là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công tác trí thức.

TS Phan Tung Mau:Bon khuyen nghi phat huy vai tro tri thuc
TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam

Nghị quyết qua 10 năm triển khai và thực hiện, bước đầu đã tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; Hoạt động của các hội trí thức đã có các chuyển biến tích cực, nhất là trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức. Số lượng đội ngũ trí thức tiếp tục được tăng lên, tổ chức các hội trí thức được củng cố và phát triển và đã có những đóng góp tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết 27 tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng: (1) Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; (2) Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; (3) Tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; (4) Đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức; (5) Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức.

TS. Phan Tùng Mậu cho biết, qua khảo sát một số tỉnh, thành ủy, liên hiệp các hội KH-KT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có những đánh giá sơ bộ ban đầu như sau:

Ngay sau khi NQ-27 được ban hành, các cấp ủy ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là đảng đoàn, đảng ủy và lãnh đạo các hội của trí thức đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến tận Đảng viên cấp cơ sở, đến các hội thành viên và hội viên của các hội thành viên.

Trong 5 năm đầu (2008- 2013), Nghị quyết tích cực triển khai phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp phát triển đất nước. Những nội dung của Nghị quyết đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Hiệp Hội VIệt Nam và các hội thành viên; môi trường và điều kiện hoạt động của trí thức, đặc biệt trí thức của các Hội trí thức. Hội trí thức ở Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đã có bước chuyển biến tích cực; bước đầu thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; vai trò, trách nhiệm xã hội của các hội trí thức được đề cao...

Tuy nhiên, 5 năm tiếp theo, dường như NQ-27 đang dần bị lãng quên, các văn bản lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng thiếu nhất quán, các cơ chế chính sách chưa được Nhà nước thể chế hóa đầy đủ theo tinh thần của Nghị quyết. Thậm chí, nhiều đề án của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về triển khai thực hiện NQ-27 vẫn chưa được thực hiện.

Nhiều nhà khoa học và quản lý cho rằng: "NQ-27 chưa vào cuộc sống, thiếu chính sách cần thiết để phát huy vai trò trí thức vì sự nghiệp phát triển đất nước...".

Trích dẫn cụ thể một số ví dụ như sau:

Thứ nhất, nhiều đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm triển khai thực hiện NQ-27 chưa được triển khai thực hiện như: Đề án về Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và tăng cường công tác tư tưởng đối với trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế...

Có đề án được thực hiện nhưng còn chậm và thiếu đồng bộ, chưa được kiểm tra đánh giá như chính sách tuyển dụng, trọng dụng trí thức trẻ có quá trình và kết quả nghiên cứu và đào tạo xuất sắc...).

Thứ hai, nhiều cấp ủy Đảng và chính quyền từ Trung ương đến cơ sở chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí của trí thức và NQ-27 trong sự nghiệp phát triển đất nước, nên triển khai phổ biến NQ-27 còn mang tính hình thức, thiếu thực tế, dù đã có Chương trình hành động, Nghị quyết triển khai, kế hoạch thực hiện Nghị quyết... nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện không kiểm tra. Chẳng hạn, hiện nay, nhiều tỉnh có chính sách "trải thảm đỏ" đối với các trí thức là không phù hợp với thực tế, nhưng vẫn triển khai, thiếu sự nghiên cứu nghiêm túc...

Thứ ba, đối với các Hội của trí thức, đặc biệt Liên Hiệp Hội Việt Nam về công tác củng cố và phát triển tổ chức của Liên Hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần NQ-27 chưa được quan tâm đúng mức; tổ chức phát triển nhanh về số lượng, nhưng năng lực và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động và cơ chế quản lý của cơ quan Liên Hiệp Hội ở Trung ương và địa phương chưa được hoàn thiện.
 
Thứ tư, hoạt động của Liên Hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, đặc biệt ở các liên hiệp hội địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc. Liên Hiệp Hội ở Trung ương và địa phương vừa thiếu cán bộ vừa thiếu cán bộ chuyên trách, vừa thiếu cán bộ có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong tổ chức của đội ngũ trí thức KH&CN, thiếu cán bộ trẻ có năng lực và tâm huyết tham gia hoạt động hội.

Thứ năm, Liên Hiệp Hội Việt Nam chưa tổ chức được nhiều hoạt động lớn, chưa có cơ chế để Nhà nước giao kinh phí thực hiện các chương trình, dự án quy mô quốc gia để tập hợp, thu hút đông đảo trí thức tham gia giải quyết, đặc biệt là những vấn đề lớn, bức xúc của đất nước trong phát triển KH&CN, GD&ĐT, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và công tác vận động trí thức. Một số hội ngành toàn quốc chưa phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào KH-KT.

Thứ sáu, sau một nhiệm kỳ Đại hội, Điều lệ Đại hội VI của Liên Hiệp Hội Việt Nam mới được phê chuẩn, gây khó khăn cho hoạt động của Liên Hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên, nhất là các Liên hiệp Hội địa phương.

Thứ Năm, 21/06/2018 08:13

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện