Việt Nam cạn kiệt cát vẫn xuất khẩu: Sẽ nhập cát như...than?

Việt Nam cạn kiệt cát vẫn xuất khẩu: Sẽ nhập cát như...than?


Sự Kiện