Tên lửa Nga phóng rực trời tại Vostok-2018

Tên lửa Nga phóng rực trời tại Vostok-2018 video icon 


Sự Kiện