'Các chim ưng của Trump' bổ xuống Vùng Cực đuổi gấu Nga

'Các chim ưng của Trump' bổ xuống Vùng Cực đuổi gấu Nga

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện