Ông Putin ra yêu cầu nóng cho công nghiệp quốc phòng

Ông Putin ra yêu cầu nóng cho công nghiệp quốc phòng


Sự Kiện