Vào khách sạn với đồng nghiệp nhưng không vượt quá giới hạn

(Tình yêu) - Hai lần tôi và anh vào khách sạn cùng nhau, nhưng chúng tôi vẫn chỉ ngồi tâm sự và không đi quá giới hạn của tình bạn,...