Đòn đau giáng vào Mỹ ở al-Tanf

Đòn đau giáng vào Mỹ ở al-Tanf


Sự Kiện