Bin Laden đã được 'tẩy não' ở Saudi Arabia như thế nào?

Bin Laden đã được 'tẩy não' ở Saudi Arabia như thế nào?


Sự Kiện