Mỹ rút quân Syria: Thổ bỗng thành ứng viên nhận

Mỹ rút quân Syria: Thổ bỗng thành ứng viên nhận "kế thừa"


Sự Kiện