Thêm quan chức Mỹ ở Trung Đông từ chức

Thêm quan chức Mỹ ở Trung Đông từ chức


Sự Kiện